Privacy

WeAreCC is een initiatief van Stichting Start to meet Amsterdam Stichting Start to meet Amsterdam, gevestigd aan Tussen de Bogen 24, 1013 JB Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Stichting Start to meet Amsterdam
Tussen de Bogen 24,
1013 JB  Amsterdam

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Start to meet Amsterdam verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via avg@starttomeetamsterdam.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Start to meet Amsterdam verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of brochures
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Start to meet Amsterdam neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Start to meet Amsterdam) tussen zit. Stichting Start to meet Amsterdam gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Start to meet Amsterdam bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia : zolang je klant bent en/of gebruik maakt van onze diensten   
Adres :  zolang je klant bent en/of gebruik maakt van onze diensten                                  
Telefoonnummer :  zolang je klant bent en/of gebruik maakt van onze diensten                                 
E-mailadres :  zolang je klant bent en/of gebruik maakt van onze diensten
Bankrekeningnummer :  zolang je klant bent en/of gebruik maakt van onze diensten  

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Start to meet Amsterdam verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Start to meet Amsterdam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Start to meet Amsterdam gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Start to meet Amsterdam en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar avg@starttomeetamsterdam.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Stichting Start to meet Amsterdam wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Start to meet Amsterdam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onsf via avg@starttomeetamsterdam.nl

Functionaris Gegevensbescherming
Rien Nap is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Start to meet Amsterdam. Hij is te bereiken via avg@starttomeetamsterdam.nl


Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de websites van Stichting Start to meet Amsterdam en WeAreCC;

Door deze websites te bezoeken en/of de op via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart de bezoeker van de website akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de websites
Start to meet Amsterdam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de websites. Start to meet Amsterdam wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze websites uitdrukkelijk van de hand. De informatie op deze websites is uitsluitend bedoeld als algemene informatie ten bate van de activiteiten van Start to meet Amsterdam. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Start to meet Amsterdam veel zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze websites en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan de stichting niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De stichting garandeert evenmin dat de websites foutloos of ononderbroken zullen functioneren.

Copyright
Voor alle elementen van deze websites geldt dat het copyright berust bij Start to meet Amsterdam. Start to meet Amsterdam behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze websites aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).

Informatie van derden, producten en diensten
Start to meet Amsterdam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, privacy bescherming of diensten die worden aangeboden op de websites van derden waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze websites. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Wijzigingen
De disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Start to meet Amsterdam behoudt zich het recht voor de op of via deze websites aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen.

Toepasselijk recht
Op deze websites en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.